หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา

องค์ประกอบที่ 1

ด้านประสิทธิภาพ

ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง
 •  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  • มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการครอบคลุมงานบริการทุกด้านของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 7 กลุ่มงาน
  • มีการประเมินความพึงพอใจครอบคลุมประเด็น ตามเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 5 ประเด็น

 

 • การพัฒนาบุคลากร 
  • สำนักฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยจัดอบรมโครงการเรื่อง "การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น" และจัดอบรมโครงการในหัวข้อ "การทำผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน"       
  • บุคลากรของสำนักฯมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงาน มีหน่วยงานอื่นเรียนเชิญเป็นวิทยากรไปให้ความรู้อยู่เป็นประจำ 
  • บุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้เข้าพัฒนาตนเองตามแผนฯ ครบร้อยละ 100
 • การจัดการความรู้
  • สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีคู่มือการดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

           สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีส่วนร่วมจากผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 • การบริหารความเสี่ยง (RISK) 
  • สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากพันธกิจหลักของสำนักฯ รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ครบทุกประเด็นความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงมาตรฐานสากล COSO และเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
  • มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และบรรลุตามตัวชี้วัดของแผน

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 2

ด้านคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่