หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


ข้อมูลผลการดำเนินงาน

# องค์ประกอบ รายการตัวบ่งชี้ที่ ผลคะแนน ผู้ดูแล การดำเนินการ
# องค์ประกอบ รายการตัวบ่งชี้ที่ ผลคะแนน ผู้ดูแล การดำเนินการ
1 องค์ประกอบที่ 1 1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน รอกรรมการ ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ มะโนเมือง
2 องค์ประกอบที่ 1 1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน รอกรรมการ นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์
3 องค์ประกอบที่ 1 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอกรรมการ นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
4 องค์ประกอบที่ 1 1.4 การจัดการความรู้ (KM) รอกรรมการ นางสาวจริยา หมื่นแก้ว
5 องค์ประกอบที่ 1 1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) รอกรรมการ นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
6 องค์ประกอบที่ 1 1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รอกรรมการ นางสาวจริยา หมื่นแก้ว
7 องค์ประกอบที่ 2 2.7 ผลสำเร็จของระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (Response Time) รอกรรมการ นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี
8 องค์ประกอบที่ 2 2.8 ผลสำเร็จของระยะเวลาในการแก้ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ รอกรรมการ นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่