หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

คำอธิบายตัวบ่งชี้


พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของหน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสำรวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณาประเด็นสำคัญ คือ

 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
 5. ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน

ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติสังคม การชี้นำสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สำคัญ คือ  ความพึงพอใจ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีงบประมาณหรือปีการศึกษาซึ่งมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน

หน่วยงานสนับสนุน ประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ และนำผลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์กับ                 ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

 

ตัวอย่าง การคำนวณสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีพันธกิจหลักด้านบริการโดยตรง

          สำนัก/กอง .......................ปีงบประมาณ ....................................ได้จัดกิจกรรม/โครงการให้บริการ จำนวน 5 โครงการ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รายละเอียดดังนี้

          กิจกรรม/โครงการที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.55      จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 90 คน

          กิจกรรม/โครงการที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.55      จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 80 คน

          กิจกรรม/โครงการที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 3.85      จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 95 คน

          กิจกรรม/โครงการที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.15      จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 90 คน

          กิจกรรม/โครงการที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 4.30      จำนวนผู้ตอบแบบถามถาม 85 คน

 

ดังนั้น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =  (3.55x90)+(4.55x80)+(3.85x95)+(4.15x90)+(4.30x85)  = 4.0642

                                                                       90+80+95+90+85

ดังนั้น คะแนนที่ได้ = 4.06

 


รอบระยะเวลาเกณฑ์มาตรฐาน


ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ประเด็นดังนี้

 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
 5. ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน

หมายเหตุ    สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีพันธกิจหลักด้านบริการโดยตรง อนุโลมให้ใช้คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในกรณีที่หน่วยงานจัดโครงการ


เกณฑ์การประเมิน


4.50

4.50

4.78

บรรลุ

4.78

4.60

จุดแข็ง

 •  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  • มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการครอบคลุมงานบริการทุกด้านของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 7 กลุ่มงาน
  • มีการประเมินความพึงพอใจครอบคลุมประเด็น ตามเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 5 ประเด็น

จุดที่ควรพัฒนา


ข้อเสนอแนะ


นายมารุต เปี่ยมเกตุ 053-885939
นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล 053-885934

ใช้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน

(คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ประเด็นดังนี้

 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
 5. ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 

 

หมายเหตุ   

สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีพันธกิจหลักด้านบริการโดยตรง อนุโลมให้ใช้คะแนนประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกรณีที่หน่วยงานจัดโครงการ

 

ผลการดำเนินงาน


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินงานด้านการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ว่า “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกันจัดทำกระบวนการให้ได้มาซึ่งระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยยึดแนวปฏิบัติที่ดีจากการประกันคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งใช้ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System : MES) ที่ให้บริการผู้ใช้งานตั้งแต่แจ้งขอรับบริการ ติดตามเรื่องรับบริการที่แจ้ง และประเมินความพึงพอใจในงานบริการที่ขอรับ ครอบคลุมงานบริการตาม
พันธกิจของสำนักฯ 7 กลุ่มงานหลัก ดังนี้ 1) กลุ่มงานบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  3) กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 4) กลุ่มงานดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ 5) กลุ่มงานจัดอบรมและบริการวิชาการ 6) กลุ่มงานการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และ 7) กลุ่มงานบริการ (จองห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ การเรียนการสอนทางไกล และออกแบบสื่อกราฟิกและเว็บไซต์)

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2565 ได้เพิ่มช่องทางการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้สอดรับกับช่องทางการบริการของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มีเพิ่มมากขึ้น ได้แก่  Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/digital.cmru/ และ Group Line งานบริการต่าง ๆ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ Google Form (เอกสารประกอบ 1.3-1) (เอกสารประกอบ 1.3-2) ผลการเก็บคะแนนความพึงพอใจผู้รับบริการ ทั้งจากระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation System : MES) และแบบประเมินความพึงพอใจ Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการทำแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 241 คน และผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ แยกตามประเด็น ดังต่อไปนี้

 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความ
  พึงพอใจ เท่ากับ 4.73
 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.70
 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.74
 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.84
 5. ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.88

การให้บริการของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ เท่ากับ 4.78

 

          ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 (เอกสารประกอบ 1.3-3)

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง


รหัส หลักฐาน
1.3-1 แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565
1.3-2 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 27 กันยายน 2565

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่