หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

คำอธิบายตัวบ่งชี้


       คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กำหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับ   มีความพึงพอใจในการทำงาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธำรงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป

บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรประจำทั้งหมด ที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีงบประมาณ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

 1. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
 2. รายงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 3. รายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในหน่วยงาน
 4. โครงการ/กิจกรรม สวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 6. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ
 7. เอกสารหรือรายงานการประชุมเกี่ยวกับการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

เอกสารหลักฐานการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร


รอบระยะเวลา


2565

เกณฑ์มาตรฐาน


 1. มีแผนพัฒนาบุคลากร
 2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 3. มีการรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเอง
 4. มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีการกำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน นำความรู้และทักษะที่ได้ จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 6. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
 7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร

เกณฑ์การประเมิน

มีการดำเนินการ 1 ข้อ

มีการดำเนินการ 2 ข้อ

มีการดำเนินการ 3-4 ข้อ

มีการดำเนินการ 5-6 ข้อ

มีการดำเนินการ 7 ข้อ

7

7

7

บรรลุ

5

7

จุดแข็ง

 • การพัฒนาบุคลากร 
  • สำนักฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยจัดอบรมโครงการเรื่อง "การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น" และจัดอบรมโครงการในหัวข้อ "การทำผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน"       
  • บุคลากรของสำนักฯมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงาน มีหน่วยงานอื่นเรียนเชิญเป็นวิทยากรไปให้ความรู้อยู่เป็นประจำ 
  • บุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้เข้าพัฒนาตนเองตามแผนฯ ครบร้อยละ 100

จุดที่ควรพัฒนา


ข้อเสนอแนะ


อาจารย์ ดร. ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 053-885942
นางสาวจริยา หมื่นแก้ว 053-885942

มีแผนพัฒนาบุคลากร

ผลการดำเนินงาน


       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวบ่งชี้นี้ไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 1.6-1-1) ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 สำนักฯ จึงได้ดำเนินการตามแนวทางพัฒนาบุคลากร ตาม แผนที่ได้ดำเนินการไว้โดยสร้างเป็นแนวทางเสริม ปรากฏในแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีงบประมาณ 2565 (เอกสารหมายเลข 1.6-1-2) โดยผ่านการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ และได้ทำการสำรวจความต้องการไปพัฒนาของบุคลากรของสำนักฯ (เอกสารหมายเลข 1.6-1-3) มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 (เอกสารหมายเลข 1.6-1-4)สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565 – 2569) (เอกสารหมายเลข 1.6-1-5)  ของสำนักฯ และ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายสนับสนุน ที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565 – 2570) (เอกสารหมายเลข 1.6-1-6)

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง


รหัส หลักฐาน
1.6-1-1 รายงานผลการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2564
1.6-1-2 แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน้า 16)
1.6-1-3 แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2565
1.6-1-4 แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน้า 19-40)
1.6-1-5 แผนยุทธศาสตร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ระยะ 5 ปี (2565 – 2569)
1.6-1-6 แผนพัฒนารายบุคคล สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2570

มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในสำนักฯ และบุคลากรภายนอกสำนักฯ สำนักฯ ได้มีการจัดอบรม อาทิเช่น โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา หัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ซึ่งวิทยากรเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และประเมินค่างานมาก่อน จำนวน 4 ท่าน (เอกสารหมายเลข 1.6-2-1 ถึง 1.6-2-5) นอกจากนี้ยังได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ “การทำผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน” และได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านดังกล่าวมาให้ความรู้ (เอกสารหมายเลข 1.6-2-6 ถึง 1.6-2-9) นอกจากนั้นสำนักฯ ยังได้มีการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองโดยจัดอบรมในหัวข้อ การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร (เอกสารหมายเลข 1.6-2-10) และยังมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนางานด้านอื่น ๆ อีก อาทิเช่น “การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ” “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล” “โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565” (เอกสารหมายเลข 1.6-2-11 ถึง 1.6-2-16) นอกจากนี้ยังอนุญาตให้บุคลากรในสำนักฯ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาตนเอง อาทิเช่น “อบรมหลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น” “โครงการอบรมหัวข้อ การเพิ่มระดับความปลอดภัยบนเครือข่ายแลนที่ใช้อุปกรณ์ไมโครติกด้วยมาตรฐาน IEEE 802.1X (Layer2 Security in MikroTik-based Networks using IEEE 802.1X)” “อบรมหลักสูตร Practical Data Science and Machine Learning with RapidMiner TurboPrep and AutoModel (Hybrid (onsite + online)) รุ่นที่ 5” ผ่านระบบออนไลน์, อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เอกสารหมายเลข 1.6-2-17 ถึง 1.6-2-20) และมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง “ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ผ่านระบบออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 1.6-2-21) และมีการจัดประชุมบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข 1.6-2-22) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการติดตามผลความก้าวหน้าการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด (เอกสารหมายเลข 1.6-2-23) ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 บุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา    ได้เข้าร่วมอบรมและประชุมสัมมนาทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ซึ่งมีทั้งใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร และไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง


รหัส หลักฐาน
1.6-2-1 บันทึกขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา หัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น”
1.6-2-2 บันทึกเชิญวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา หัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ของนายมารุต เปี่ยมเกตุ
1.6-2-3 บันทึกเชิญวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา หัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ของนายวิทูร อุ่นแสน
1.6-2-4 บันทึกเชิญวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา หัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ของนางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี
1.6-2-5 บันทึกเชิญวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา หัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ของนายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ
1.6-2-6 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ หัวข้อ “การทำผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน”
1.6-2-7 บันทึกเชิญวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การทำผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน” อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.6-2-8 บันทึกเชิญวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การทำผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
1.6-2-9 บันทึกเชิญวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การทำผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน” อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
1.6-2-10 ภาพบรรยากาศการอบรมพัฒนาบุคลากร หัวข้อ การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
1.6-2-11 บันทึกข้อความและโบวชัวร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรสำนักฯ และหน่วยงานอื่น เข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อ การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6-2-12 ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อ การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6-2-13 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
1.6-2-14 ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
1.6-2-15 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565
1.6-2-16 ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565
1.6-2-17 บันทึกข้อความขออนุญาตเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น” ของนางสาวจริยา หมื่นแก้ว
1.6-2-18 บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง หัวข้อ “การเพิ่มระดับความปลอดภัยบนเครือข่ายแลนที่ใช้อุปกรณ์ไมโครติกด้วยมาตรฐาน IEEE 802.1X (Layer2 Security in MikroTik-based Networks using IEEE 802.1X)” ของนายวิทูร อุ่นแสน
1.6-2-19 บันทึกข้อความขอเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง หลักสูตร “Practical Data Science and Machine Learning with RapidMiner TurboPrep and AutoModel (Hybrid (onsite + online)) รุ่นที่ 5” ของ 1. นายธีระพงษ์ ใจคำมา 2. นายกุลชาติ ปัญญาดี 3. นายชลิต โปธา 4. นายบัณฑิต นันทะเทศ 5. นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล 6. นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี
1.6-2-20 บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1.6-2-21 บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.6-2-22 บันทึกข้อความเชิญประชุมบุคลากร ประจำปี 2565
1.6-2-23 บันทึกข้อความติดตามผลความก้าวหน้าการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มีการรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเองของบุคลากร

ผลการดำเนินงาน


หลังจากที่บุคลากรของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ไปเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองแล้ว ได้จัดทำรายงานผลการพัฒนาตนเองแก่ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาทราบ (เอกสารหมายเลข 4.2-3-1 ถึง 4.2-3-9) และได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง


รหัส หลักฐาน
1.6-3-1 รายงานการเข้าร่วมอบรมงานสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12 ของนายวิทูร อุ่นแสน
1.6-3-2 รายงานการเข้าร่วมอบรม หัวข้อ การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
1.6-3-3 รายงานการเข้าร่วมอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
1.6-3-4 รายงานการเข้าร่วมอบรม หัวข้อ เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น ของ นางสาวจริยา หมื่นแก้ว
1.6-3-5 รายงานการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.6-3-6 รายงานการเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การทำผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ของบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
1.6-3-7 รายงานการเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล ของบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
1.6-3-8 รายงานการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหัวข้อ การเพิ่มระดับความปลอดภัยบนเครือข่ายแลนที่ใช้อุปกรณ์ไมโครติกด้วยมาตรฐาน IEEE 802.1X (Layer2 Security in MikroTik-based Networks using IEEE 802.1X)” ของนายวิทูร อุ่นแสน
1.6-3-9 รายงานการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Practical Data Science and Machine Learning with RapidMiner TurboPrep and AutoModel (Hybrid (onsite + online)) รุ่นที่ 5” ของ 1. นายธีระพงษ์ ใจคำมา 2. นายกุลชาติ ปัญญาดี 3. นายชลิต โปธา 4. นายบัณฑิต นันทะเทศ 5. นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล 6. นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี

มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน


ผู้บริหารและบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามีกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจเพื่อให้บุคลากรสำนักฯสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. มีการจัดกิจกรรมเลี้ยงฉลองสร้างความสัมพันธ์กันในสำนักฯ (เอกสารหมายเลข 1.6-4-1 ถึง 1.6-4-2)

2. สำนักฯ ได้มีการจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ณ โรงแรม Panviman Chiangmai Spa Resort อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่ ทำให้บุคลากรในสำนักฯ          มีความสุขกับกิจกรรมดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1.6-4-3)

3. มีการเลี้ยงฉลองวันเกิด ของนายมารุต  เปี่ยมเกตุ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (เอกสารหมายเลข 1.6-4-4)

4. อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์  ต๊ะการ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เลี้ยงเครื่องดื่มบุคลากรสำนักฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน (เอกสารหมายเลข 1.6-4-5)

5. สำนักฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 1.6-4-6)

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมที่สร้างสายใยให้กับบุคลากรรวมถึงความห่วงใยบุคลากร โดยได้จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2565 (เอกสารหมายเลข 1.6-4-7)

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง


รหัส หลักฐาน
1.6-4-1 ข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสำนักฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
1.6-4-2 ภาพบรรยากาศอาหารเลี้ยงฉลองสร้างความสัมพันธ์ในสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
1.6-4-3 ภาพกิจกรรมอบรมนอกสถานที่โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
1.6-4-4 ข้อความประชาสัมพันธ์เชิญรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มร่วมกันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ นายมารุต เปี่ยมเกตุ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
1.6-4-5 ข้อความประชาสัมพันธ์เชิญรับประทานเครื่องดื่มของบุคลากรภายในสำนักฯ
1.6-4-6 ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
1.6-4-7 บันทึกประชาสัมพันธ์และสำรวจการเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

มีการกำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน นำความรู้และทักษะที่ได้จาก การพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน


  ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการ กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. นางสาวรุ่งทิวา  กิตติยังกุล ได้รับการตอบรับบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการออกแบบหลักสูตรออนไลน์และบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสามารถเผยแพร่ลงในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Journal of Professional Routine to Research (JPR2R) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 (เอกสารหมายเลข 1.6-5-1)

           นอกจากนี้ผู้บริหารสำนักฯ ยังส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักที่ได้พัฒนาตนเองนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ มาพัฒนางาน และปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

       1. นางสาวรุ่งทิวา  กิตติยังกุล นำความรู้ที่ได้รับจากการไปพัฒนาตนเองไปเป็นวิทยากรในงานอบรมต่าง อาทิเช่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูสู่นักเรียนในพื้นที่ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การสร้างสื่อการเรียน VDO on Demand ด้วย Canva for Education และ Vidyard” ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.6-5-2 ถึง 1.6-5-3) นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาภาควิชาเคมี โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565, โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการศึกษา” ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ สร้างสรรค์ นำเสนองาน จากสื่อห้องสมุดอย่างมืออาชีพสไตล์ CANVA” ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.6-5-4 ถึง 1.6-5-9)

 1. นายบัณฑิต  นันทะเทศ ได้นำความรู้ไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “เทรนด์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่และการประยุกต์ AI ในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เบื้องต้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ดิจิทัล ชุมชนอำเภอดอยสะเก็ต วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.6-5-10 ถึง 1.6-5-11)
 1. นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ในวันที่ 3 มีนาคม 2565   ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.6-5-12)
 2. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  มะโนเมือง ได้นำความรู้ไปเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-form) และการจัดทำภาพ (Infographic) ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการศึกษา” ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เบื้องต้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ดิจิทัล ชุมชนอำเภอดอยสะเก็ต วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.6-5-13 ถึง 1.6-5-15)
 3. นายวิวัฒน์ชัย  ขำประไพ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ในวันที่ 3 มีนาคม 2565    ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-form) และการจัดทำภาพ (Infographic) ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทรนด์ของ IOT และระบบเครือข่ายที่น่าสนใจในอนาคต” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมหลักสูตร “การสร้างโอกาสและสร้างรายได้สู่สังคมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565    ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.6-5-16 ถึง   1.6-5-19)
   
 4. นายกฤษณ์  ขาวศรี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการถ่ายทำและการตัดต่อ อัพโหลด youtube”  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 และ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.6-5-20)
 5. นายธีระพงษ์  ใจคำมา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ (KM) ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ zoom meeting, อีกทั้งได้รับเชิญบรรยายเรื่อง “เทรนด์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่และการประยุกต์ AI ในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565                      ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการศึกษา” ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.6-5-21 ถึง 1.6-5-23)
 6. นายมารุต  เปี่ยมเกตุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.6-5-24)
 7. นายวิทูร  อุ่นแสน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการ Virtual Machine และการติดตั้ง Web Server สำหรับองค์กร วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 1.6-5-25 ถึง 1.6-5-26)

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง


รหัส หลักฐาน
1.6-5-1 บันทึกข้อความตอบรับบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565
1.6-5-2 บันทึกข้อความเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูสู่นักเรียนในพื้นที่ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การสร้างสื่อการเรียน VDO on Demand ด้วย Canva for Education และ Vidyard” ของนางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
1.6-5-3 ภาพประกอบได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรม ณ โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ของนางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
1.6-5-4 บันทึกข้อความเรียนเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาภาควิชาเคมี ของนางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
1.6-5-5 ภาพประกอบได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาภาควิชาเคมี ของนางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
1.6-5-6 บันทึกข้อความเชิญเป็นวิทยากร อภิปรายในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการศึกษา” ของนางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
1.6-5-7 ภาพประกอบได้รับเชิญเป็นวิทยากร อภิปรายในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการศึกษา” ของนางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
1.6-5-8 บันทึกข้อความเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ สร้างสรรค์ นำเสนองาน จากสื่อห้องสมุดอย่างมืออาชีพสไตล์ CANVA” ของนางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
1.6-5-9 ภาพประกอบได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ สร้างสรรค์ นำเสนองาน จากสื่อห้องสมุดอย่างมืออาชีพสไตล์ CANVA” ของนางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
1.6-5-10 บันทึกเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “เทรนด์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่และการประยุกต์ AI ในศตวรรษที่ 21” ของ นายบัณฑิต นันทะเทศ
1.6-5-11 บันทึกเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เบื้องต้น ของ นายบัณฑิต นันทะเทศ
1.6-5-12 บันทึกเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ของ นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี
1.6-5-13 บันทึกเชิญเป็นวิทยากรหลักสูตร “การทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-form) และการจัดทำภาพ (Infographic) ของว่าที่ร้อยตรีอานนท์ มะโนเมือง
1.6-5-14 บันทึกเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการศึกษา ของว่าที่ร้อยตรีอานนท์ มะโนเมือง
1.6-5-15 บันทึกเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เบื้องต้น ของว่าที่ร้อยตรีอานนท์ มะโนเมือง
1.6-5-16 บันทึกเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ของนายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ
1.6-5-17 บันทึกเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-form) และการจัดทำภาพ (Infographic) ของนายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ
1.6-5-18 บันทึกเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อเรื่อง “เทรนด์ของ IOT และระบบเครือข่ายที่น่าสนใจในอนาคต” ของ นายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ
1.6-5-19 บันทึกเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การสร้างโอกาสและสร้างรายได้สู่สังคมดิจิทัล ของนายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ
1.6-5-20 บันทึกเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการถ่ายทำและการตัดต่อ อัพโหลด youtube” ของ นายกฤษณ์ ขาวศรี
1.6-5-21 ภาพบรรยากาศเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ (KM) ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ” ของ นายธีระพงษ์ ใจคำมา
1.6-5-22 บันทึกข้อความเรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทรนด์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่และการประยุกต์ AI ในศตวรรษที่ 21” ของ นายธีระพงษ์ ใจคำมา
1.6-5-23 บันทึกข้อความเรียนเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการศึกษา” ของ นายธีระพงษ์ ใจคำมา
1.6-5-24 บันทึกข้อความเรียนเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ของนายมารุต เปี่ยมเกตุ
1.6-5-25 บันทึกข้อความเรียนเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ของนายวิทูร อุ่นแสน
1.6-5-26 บันทึกข้อความเรียนเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการ Virtual Machine และการติดตั้ง Web Server สำหรับองค์กร ของ นายวิทูร อุ่นแสน

มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร

ผลการดำเนินงาน


 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของการไปพัฒนาบุคลากรไว้ว่า บุคลากรของสำนักฯ จะต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมดของสำนักฯ ในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.6-6-1) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ระยะ 5 ปี (2565 – 2569) (เอกสารหมายเลข 1.6-6-2) โดยในปีงบประมาณ 2565 ผลการประเมินการเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง พบว่า บุคลากรสำนักฯ ได้เข้าร่วมพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 ถือว่าการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรสำนักฯ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (เอกสารหมายเลข 1.6-6-3)

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง


รหัส หลักฐาน
1.6-6-1 แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 20)
1.6-6-2 แผนยุทธศาสตร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ระยะ 5 ปี (2565 – 2569)
1.6-6-3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร

ผลการดำเนินงาน


จากผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยและสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ติดตามบุคลากรของสำนักฯ ทุกท่านได้ไปพัฒนาตนเองตามแผนครบทุกคนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเองแบบออนไซต์ หรือออนไลน์ ซึ่งสำนักฯ ยังมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนัก อบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสุขอนามัยของทุกคนในสำนัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย และในปีงบประมาณ 2566 สำนักฯ ยังมีการสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักฯ ได้ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 1.6-7-1 ถึง 1.6-7-2) และได้ทำการสำรวจความต้องการไปพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2566 ได้เป็น (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 (ปรับปรุง 2566) ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารของสำนักฯ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข 1.6-7-3)

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง


รหัส หลักฐาน
1.6-7-1 บันทึกข้อความติดตามผลความก้าวหน้าการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคคลาร ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1.6-7-2 ภาพข้อความประชาสัมพันธ์ การติดตามการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรในสำนักฯ และนำผลไปปรับปรุง
1.6-7-3 (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 (ปรับปรุง 2566)

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่