หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
: บรรลุ
: ไม่บรรลุ
คะแนนประเมิน
1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน5 5 5
1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน4.90 (65 / 65)x100 = 100 5
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ4.50 4.78 4.78
1.4 การจัดการความรู้ (KM)6 6 5
1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK)7 7 5
1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 7 7 5
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1

4.96

2.7 ผลสำเร็จของระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (Response Time)4 คะแนน 5 คะแนน 5
2.8 ผลสำเร็จของระยะเวลาในการแก้ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด 4 คะแนน 5 คะแนน 5
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2

5.00

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้
4.96

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่