หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและจากผลการประเมินที่ผ่านมา


     คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย (จำนวน 12 ตัวบ่งชี้) พบว่า ในภาพรวมสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.98 คะแนน  จัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ระดับดีมาก 


     จากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีดังต่อไปนี้


       1.ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน โดยเพิ่มความท้าทายในแต่ละประเด็นของการทำงานของหน่วยงาน เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
                   จากข้อเสนอแนะดังกล่าวสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อทบทวนค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายมากขึ้น โดยมีการระดมความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ ในการทบทวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2561


              2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินขาดความเชื่อมโยงในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ และแหล่งเงินว่าจะสนับสนุนให้โครงการต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
                    จากข้อเสนอแนะดังกล่าวสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยระบุว่าโครงการที่ดำเนินงานได้รับการจัดสรรจากงบประมาณจากแหล่งใด ซึ่งงบประมาณที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้รับจัดสรรได้มาจากแหล่งทุน 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และผลจากการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 พบว่า อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินบรรลุค่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสบรรลุค่าเป้าหมาย


              3. แผนโครงการ และแผนกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปี ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นงานประจำ ซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงว่าการดำเนินเป็นไปตามแผนโครงการที่ได้วางแผนไว้ในแผนยุทธ์ศาสตร์ รวมทั้งตัวชี้วัดที่กำหนดในโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ส่วนใหญ่ก็ไม่สะท้อนว่าจะสนับสนุนให้ตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์บรรลุผลสำเร็จ
                 จากข้อเสนอแนะดังกล่าวสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจึงได้ดำเนินการทบทวนโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องและสนับสนุนกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ จะเห็นได้จากผลจากการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 พบว่า ผลการติดตามที่ 6 เป็นผลของการตรวจสอบด้านผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ เมื่อเปรียบเทียบจากปีงบประมาณ 2561 และ 2562 มีการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม


               4.หลักฐานการรวบรวมองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานสำนักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาไม่ชัดเจน
                   จากข้อเสนอแนะดังกล่าวสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจึงได้ดำเนินการ ในการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการจัดเก็บหลักฐานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ของสำนักฯ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แล้วนำมาสรุปเป็นใบความรู้ในแต่ละครั้ง


            5. ในกระบวนการกำกับและติดตามการนำองค์ความรู้จากการใช้ e-SAR ไปปฏิบัติจริง ควรมีการพิจารณาผลการประเมินจากผู้ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ ความพึงพอใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะภายหลังการใช้งานจริง
               จากข้อเสนอแนะดังกล่าวสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงานเทียบเท่าคณะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน (e-SAR) ในโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานสนับสนุน วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง จากนั้นได้นำเอาปัญหาและข้อเสนอแนะจากการใช้งานระบบ e-SAR มาปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะ มาทดสอบระบบกับผู้บริหารและผู้กำกับตัวบ่งชี้ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในวันที่ 27 กันยายน 2562 และนำมาอบรมให้แก่ผู้กำกับตัวบ่งชี้จากทั้ง 5 หน่วยงานเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

              6.ควรมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะสามารถนําข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการในการจัดทำรายงานทางการเงินตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำหนดไว้ โดยรายงานไปยังมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส จำนวนทั้งสิ้น 4 ไตรมาส และมีการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2561 มาใช้ในจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่