หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

บทสรุปผู้บริหาร


            สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 อันเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามภารกิจ ประกอบไปด้วยมาตรฐานคุณภาพ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และองค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 

            ในปีงบประมาณ 2562 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินตนเอง พบว่า คิดเป็นค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากัน 4.98 มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ใน ระดับดีมาก  ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีผลการดำเนินงานดังตารางต่อไปนี้  

 องค์ประกอบคุณภาพ

ผลการประเมินตนเอง

 องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิภาพ

5

   1.1  กระบวนการพัฒนาแผน

5

   1.2  การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

5

   1.3  ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำคณะหรือผู้บริหารหน่วยงาน

5

 องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ

4.91

   2.1ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

5

   2.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4.74

   2.3  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

5

 องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

5

   3.1  การจัดการความรู้ (KM)

5

   3.2  การบริหารความเสี่ยง (RISK)

5

   3.3  การเงินและงบประมาณ (BUDGET)

5

   3.4  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

5

 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน

5

   4.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน

5

   4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร

5

 คะแนนเฉลี่ยรวม

4.98

 

                       

                                                                               (อาจารย์อำนาจ  โกวรรณ)

                                                                          ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

                                                                                    18 ตุลาคม 2562       


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่