หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

เอกสารอ้างอิง


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์.

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2555.คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554). สมุทรปราการ :บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จำกัด.

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 2557. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2557. นครราชสีมา : งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2556. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน สนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2556. พิษณุโลก : สำนักงานกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา.


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่