หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

คณะผู้จัดทำ


ที่ปรึกษา                 

อาจารย์อำนาจ     โกวรรณ         ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อาจารย์ ดร.กัลยา  ใจรักษ์          รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์   ต๊ะการ      รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นายมารุต           เปี่ยมเกตุ         หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวนันทาวดี   คุณศิลป์         หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายธีระพงษ์        ใจคำมา          หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ผู้ให้ข้อมูล

นายวิวัฒน์ชัย       ขำประไพ       นักวิชาการคอมพิวเตอร์                     

นายเจษฎา         ยาวุฑฒิ          นักวิชาการคอมพิวเตอร์                     

นายอานนท์        มะโนเมือง       นักวิชาการคอมพิวเตอร์                     

นายชลิต            โปธา             นักวิชาการคอมพิวเตอร์                     

นายบัณฑิต         นันทะเทศ       นักวิชาการคอมพิวเตอร์                     

นายจรูญ            บุตรแก้ว         นักวิชาการคอมพิวเตอร์                     

นายวิทูร            อุ่นแสน           นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

นายกฤษณ์          ขาวศรี           นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกุลชาติ         ปัญญาดี         นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวรุ่งทิวา      กิตติยังกุล      นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

นางพรพิมล         แก้วฟุ้งรังษี      นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

นางสาวพรรณนิภา  ดวงใย           นักวิชาการคอมพิวเตอร์                     

นายณัฐพงษ์        วงค์จันทร์ตา    นักวิชาการศึกษา         

นายปิยะพงษ์       หินเกย           นักวิชาการศึกษา

นางสาวจริยา       หมื่นแก้ว        นักวิชาการเงินและบัญชี                    

นางสาวเสฎฐพร    เสทธะยะ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     

 

ผู้รวบรวม/ออกแบบ/จัดทำรูปเล่ม      

นางสาวพรรณนิภา  ดวงใย          นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

นายณัฐพงษ์          วงค์จันทร์ตา   นักวิชาการศึกษา


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่