หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

คำนำ


     การประเมินตนเองของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ทางสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามภารกิจ จึงได้นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร

      รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ได้แบ่งสาระสำคัญออกเป็น 3 บท ได้แก่ ส่วนของบทที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา บทที่ 2 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และภาคผนวก สำหรับเกณฑ์การประเมินสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ยึดกรอบมาตรฐานคุณภาพ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และองค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้  การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครอบคลุมทั้งระบบของการประกันคุณภาพเริ่มตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต

     ผลของการประเมินจะทำให้สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ทราบถึงสถานการณ์การดำเนินการ จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการและพัฒนาสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย อาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก ที่เข้ามารับบริการ ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

 

 

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

18 ตุลาคม 2562


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่