หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885860

โทรสาร

053-885860


สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา

องค์ประกอบที่ 1

ด้านประสิทธิภาพ

ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง

 ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

  1. มีอัตลักษณ์ของหน่วยงานเป็นที่รู้จักในเรื่องของเอกสารใบลาน
  2. มีการพัฒนาแผน OKRs เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากรในการสร้างผลงานในอนาคต

ไม่มี


จุดที่ควรพัฒนา

ควรเร่งพัฒนานิทรรศการให้สามารถเปิดบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ควรปรับแผนการดำเนินงานตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

ควรจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้วยการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถรับมือและปรับแผนการดำเนินงานได้

การส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ไม่มี

ไม่มี


ข้อเสนอแนะ

  ไม่มี

ไม่มี

หากหน่วยงานสามารถพัฒนาการประเมินบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ผลการดำเนินงานของบุคลากรและหน่วยงานดีขึ้น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

องค์ประกอบที่ 2

ด้านคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง

มีการพัฒนางานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาและชุมชนให้เห็นในเชิงประจักษ์

ไม่มี


จุดที่ควรพัฒนา

ควรพัฒนางานฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกสารใบลานให้สามารถสร้างประโยชน์และต่อยอดในอนาคต

ไม่มี


ข้อเสนอแนะ

หากหน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ได้ครบจะทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม

ไม่มี

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5860, โทรสาร. 0-5388-5860 ilaccmru@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่