หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885860

โทรสาร

053-885860


ข้อมูลผลการดำเนินงาน

# องค์ประกอบ รายการตัวบ่งชี้ที่ ผลคะแนน ผู้ดูแล การดำเนินการ
# องค์ประกอบ รายการตัวบ่งชี้ที่ ผลคะแนน ผู้ดูแล การดำเนินการ
1 องค์ประกอบที่ 1 1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน รอกรรมการ นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
2 องค์ประกอบที่ 1 1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน รอกรรมการ นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
3 องค์ประกอบที่ 1 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอกรรมการ นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
4 องค์ประกอบที่ 1 1.4 การจัดการความรู้ (KM) รอกรรมการ นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
5 องค์ประกอบที่ 1 1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) รอกรรมการ นางสาววราภรณ์ โยธาราษฏร์
6 องค์ประกอบที่ 1 1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รอกรรมการ นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
7 องค์ประกอบที่ 2 2.1 แหล่งเรียนรู้ด้านเอกสารโบราณและศิลปวัฒนธรรมล้านนา รอกรรมการ นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
8 องค์ประกอบที่ 2 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย รอกรรมการ นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5860, โทรสาร. 0-5388-5860 ilaccmru@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่