หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885860

โทรสาร

053-885860


ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
: บรรลุ
: ไม่บรรลุ
คะแนนประเมิน
1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน8 8 5
1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน4.00 (31 / 39)x100 = 79.49 3.97
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ4.20 4.46 4.46
1.4 การจัดการความรู้ (KM)6 6 5
1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK)5 5 5
1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 7 7 5
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1

4.74

2.1 แหล่งเรียนรู้ด้านเอกสารโบราณและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 4 4 4
2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 5 7 5
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2

4.50

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้
4.74

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5860, โทรสาร. 0-5388-5860 ilaccmru@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่