หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885860

โทรสาร

053-885860

กิจกรรมการจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อ “เขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน”


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อ เขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่านโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อดังกล่าว

 

 


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5860, โทรสาร. 0-5388-5860 ilaccmru@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่