หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885860

โทรสาร

053-885860

ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่


7.1   งบประมาณ

        ในปีงบประมาณ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานทั้งสิ้น เป็นจำนวน 2,439,300 บาท  โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน 1,000,000  บาท งบประมาณเงินรายได้ 1,439,300  บาท แบ่งเป็นประเภทงบประมาณ ดังนี้

7.2    อาคารสถานที่    

    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีอาคารสถานที่ในความดูแลร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมีอาคารที่รับผิดชอบและใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้

1.  อาคารเทพรัตนราชสุดา  เป็นอาคาร 4 ชั้น จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรม บริเวณชั้น 1 เป็นห้องสำนักงาน ผู้อำนวยการ และห้องภูมิปัญญาล้านนา ชั้น 2 เป็นนิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 3 เป็นนิทรรศการเอกสารใบลาน และ ชั้น 4 เป็นนิทรรศการห้องพุทธศาสน์ และการจัดกิจกรรมทางศาสนา

2.  เรือนอนุสารสุนทร เป็นเรือนไม้ล้านนา เป็นนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนา และการบริการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5860, โทรสาร. 0-5388-5860 ilaccmru@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่