หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885860

โทรสาร

053-885860

คณะผู้จัดทำ


คณะผู้จัดทำ

 

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์            ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร. ธรรศ  ศรีรัตนบัลล์   รองผู้อำนวยการ

อาจารย์สิริพร    คืนมาเมือง   รองผู้อำนวยการ

นางสาวดารารัตน์   ศิริลาภา    หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

ผู้ให้ข้อมูล

นายโสภณ    พรมจิตต์  นักวิชาการศึกษา

นางสาวปนัดดา    โตคำนุช   นักวิชาการศึกษา

นายจักรภาณุ    ไตรยสุทธิ์  นักวิชาการศึกษา

ดร. ดิเรก    อินจันทร์  นักวิชาการศึกษา

นายภวัต     ณ สิงห์ทร  นักวิชาการศึกษา

นางกัลยาณี     อินต๊ะราชา  นักวิชาการการเงินและพัสดุ

นางสาวศุภรักษ์   ฉัตรแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวรวิทย์   ผัดเป้า  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

 

ผู้รวบรวม / ลงข้อมูลในระบบ

นางสาววราภรณ์    โยธาราษฏร์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวีรพิชญ์     หิมารัตน์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5860, โทรสาร. 0-5388-5860 ilaccmru@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่