หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885860

โทรสาร

053-885860

คำนำ


คำนำ

 

             การประเมินตนเองของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2563  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562  ถึงวันที่ 31 กันยายน  2563)  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามภารกิจ  โดยได้นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

           รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ยึดกรอบมาตรฐานคุณภาพ 2 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครอบคลุมทั้งระบบของการประกันคุณภาพ  ในปีงบประมาณนี้จึงได้บูรณาการตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งแนวทางและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  นอกจากนี้ยังได้เพิ่มรายงานความก้าวหน้าจากผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อหน่วยงานสามารถนำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ มาปรับปรุงและพัฒนาในรายงานนี้ด้วย

           สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนงาน และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

                                                                                                                            

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชานาฏ   สิตานุรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

20 ตุลาคม 2563

     


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5860, โทรสาร. 0-5388-5860 ilaccmru@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่