หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885860

โทรสาร

053-885860

บทสรุปผู้บริหาร


บทสรุปผู้บริหาร

                สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  โดยมีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกันว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ ที่เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ”  โดยมีพันธกิจที่สำคัญของหน่วยงาน
ดังนี้

  1. อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเอกสารโบราณ
  2. สนับสนุนการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณกับการเรียน
    การสอน และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
  3. เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ
  4. สนับสนุน ส่งเสริม ภูมิปัญญาล้านนา

        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีจำนวนผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมด 14 คน โดยแยกเป็น ข้าราชการ จำนวน 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 คน ในปีงบประมาณ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 2 องค์ประกอบ  8 ตัวบ่งชี้  เพื่อวัดผลการดำเนินงานของหน่วยงาน  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแนวทางของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562  ในองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5.00

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชานาฏ   สิตานุรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5860, โทรสาร. 0-5388-5860 ilaccmru@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่