หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885860

โทรสาร

053-885860

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย


วิสัยทัศน์

      “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ ที่เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ”

พันธกิจ

 1. อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเอกสารโบราณ
 2. สนับสนุนการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณกับการเรียนการสอน และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
 3. เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ
 4. สนับสนุน ส่งเสริม ภูมิปัญญาล้านนา

นโยบาย  

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  บูรณาการความรู้  ด้านภาษาล้านนา  ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาและท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศชาติ โดยมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 2. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
 3. นโยบายด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา
 4. นโยบายด้านการเผยแพร่องค์ความรู้จากเอกสารใบลาน
 5. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
 6. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 7. นโยบายด้านการจัดสรรทรัพยากร
 8. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 9. นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 10. นโยบายด้านการประเมินผล

1.  นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน โดยได้กำหนดนโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้

      1)  สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมของนานาประเทศ

      2)  ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งหาความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันอย่างเหมาะสม

     3)  ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

     4)  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพรวมทั้งคุณลักษณะทางศิลปะและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์

     5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม การให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางด้านเอกสารใบลานแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

2.  นโยบายด้านการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยจัดกิจกรรมทั้งทางด้านภาษาล้านนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยกำหนดนโยบายดังนี้

     1)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านภาษาล้านนา ศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา

     2)  เสริมสร้างทักษะและความสามารถทางด้านภาษาล้านนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้ สามารถนำไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง ท้องถิ่นและประเทศชาติ

     3)  สร้างบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ด้านภาษาล้านนา ศิลปะและวัฒนธรรมตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ

3.  นโยบายด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา ปราชญ์ชาวบ้าน  โดยกำหนดนโยบายดังนี้

     1)   ยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาล้านนา ให้เป็น “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา”

     2)  จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ในการเผยแพร่ผลงาน เพื่อการต่อยอดในอนาคต

     3)  รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ความรู้ “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

     4)  สร้างเครือข่ายครูภูมิปัญญา “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” 

4. นโยบายด้านการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ด้านเอกสารใบลาน

    สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาอาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้ได้รับความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม จากเอกสารใบลาน โดยได้กำหนดนโยบายดังนี้

     1)  สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ภาษาล้านนา เอกสารโบราณ ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

     2)  ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการฝึกอบรมภาษาล้านนา เอกสารโบราณ ศิลปและวัฒนธรรม

     3)  สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับท้องถิ่น เพื่อหาแนวการอนุรักษ์เอกสารใบลานอย่างยั่งยืน

     4)  ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้จากเอกสารใบลาน ด้วยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

5. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ

     เพื่อให้การบริหารการเงินและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงกำหนดนโยบายด้านการเงินและงบประมาณดังนี้

     1)  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี

     2)  จัดให้มีการจัดทำบัญชีทะเบียน ทั้งด้านการเงิน งบประมาณและพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสามารถควบคุม โปร่งใสและตรวจสอบได้

     3)  จัดให้มีเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ  จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมด้านต่าง ๆ

     4)  มีการควบคุม ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ

6. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

     เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   ในด้านทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้  โดยกำหนดนโยบายดังนี้

     1)  กำหนดภาระงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจน

     2)  บริหารจัดการอัตรากำลังที่มีให้สอดคล้องกับภาระงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

     3)  จัดวิธีการและรูปแบบการพัฒนาตนเองที่หลากหลายเพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถ สร้างความชำนาญ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

     4)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกระดับโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

7. นโยบายด้านการจัดสรรทรัพยากร

     เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างคุ้มค่า  และการใช้ทรัพยากรภายนอกเพื่อการประหยัดงบประมาณ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

     1)  จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดสรรทรัพยากร

     2)  จัดระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวปฏิบัติทีหน่วยงานกำหนด

     3)  ส่งเสริมให้มีการจัดสรรการใช้และการจัดหาทรัพยากรทั้งด้านการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

     4)  ประเมินการใช้ทรัพยากรและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

8.  นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในการบริหารการดำเนินงาน ดังนี้

      1)  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน

      2)  ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งความเสี่ยงโดยรวมและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ส่งผลกระทบต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน

      3)  สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านการเงิน งบประมาณ ทรัพย์สิน บุคลากร โครงสร้างและกระบวนการปฏิบัติงาน

      4)  จัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะอาจเกิดขึ้น

9. นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจ  นโยบายและยุทธศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ตามประกาศคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

      1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจของหน่วยงาน

      2)  พัฒนาและดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

      3)  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

      4)  ปรับปรุง พัฒนาแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาหน่วยงาน

10.  นโยบายด้านการประเมินผล

       การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้

       1)  มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรม

       2)  มีการประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ในทุกระดับ 

       3)  มีการประเมินผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ของหน่วยงาน

 


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5860, โทรสาร. 0-5388-5860 ilaccmru@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่