หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885860

โทรสาร

053-885860

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม


อัตลักษณ์ คือ “รักษ์ภาษาและวัฒนธรรม”  โดยให้นิยามไว้ดังนี้

    “รักษ์ภาษาและวัฒนธรรม” คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความรัก ภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรม

เอกลักษณ์ คือ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เชิดชูครูภูมิปัญญา  แหล่งเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ”


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5860, โทรสาร. 0-5388-5860 ilaccmru@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่