หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

0-5388-5900

โทรสาร

0-5388-5900

    วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินโครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น ณ โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และบุคลากร ได้ลงพื้นที่และดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ในการนี้นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  รวมทั้งร่วมปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน ตลอดจนภูมิทัศน์โดยรอบของห้องสมุด


สำนักหอสมุดจัดการประกวดภาพถ่าย กิจกรรม แชะ&แชร์ หัวข้อ "CMRU Library New Normal"  วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 1 Learning Space สำนักหอสมุด มาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อช่วยปลุกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตแบบปกติในรูปแบบใหม่ ถ่ายทอดมุมมองที่ประทับใจ สวยงาม เต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำที่ดีที่มีต่อสำนักหอสมุด ในการนี้อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ  รองผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ชนะการประกวด


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ศุกร์หรรษา วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ชั้น 1 CMRU Learning Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในประเด็นความรู้หัวข้อ “จัดการเวลาง่ายๆ By Google Calendar” โดยนางสาวจิตรดา หมั่นขีด นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานเทคโนโลยีห้องสมุด เป็นผู้บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ แนะนำแนวทางในด้านการจัดการเวลาของบุคลากรและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


    สำนักหอสมุด ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่ 8 - 11 มกราคม 2563 เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดย ผศ. ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านน้ำบ่อสะเป่ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี อ. ดร. สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักหอสมุดดำเนินกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักหอสมุด

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5900 โทรสาร 0-5388-5900

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่