หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

0-5388-5900

โทรสาร

0-5388-5900

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรม KM DAY หัวข้อการบริหารเชิงรุก โดยมีอาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด เป็นผู้กล่าวรายการและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน


สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดย อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจำปี 2562


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

สำนักหอสมุด

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5900 โทรสาร 0-5388-5900

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่