หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

คำอธิบายตัวบ่งชี้


พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน แต่ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่

1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษ
2) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
3) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย


รอบระยะเวลาเกณฑ์มาตรฐาน


  •  

เกณฑ์การประเมิน


4.90

4.90

100

บรรลุ

5

5

จุดแข็ง

 


จุดที่ควรพัฒนา


ข้อเสนอแนะ


ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์ 053-885934
นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์ 053-885686

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการตามแผนยุทธ์ศาสตร์ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)  และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

65

จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

65

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถประเมินได้

-

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี

100

1. คำนวณค่าร้อยละของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง


รหัส หลักฐาน
1.2-1-1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
1.2-1-2 1.2-1-2 หนังสือเลขที่ อว 0612.21/ว309 เรื่อง แจ้งการนับตัวบ่งชี้ 1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีหน่วยงาน ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565
1.2-1-3 หนังสือเลขที่ อว 0612.16/003 เรื่อง ขออนุญาตคืนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565
1.2-1-4 หนังสือเลขที่่ อว 0612.16/138 เรื่อง ขออนุญาตคืนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่