หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การจัดทำคำขอเบิก-จ่าย งบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ62 และวาระเพื่อทราบ เกี่ยวกับ กิจกรรมที่จะดำเนินการเดือน พ.ค. , มิ.ย. ,ก.ค. 61 ของงานประกันคุณภาพฯ/งานมาตรฐานและหลักสูตร/งานสหกิจศึกษา


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์" ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน" ในวันที่ 30 เม.ย. 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในกลุ่มเจเนอเรชั่น Z" ในวันที่ 23 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่