หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง การจัดทำคำขอเบิก-จ่าย งบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ62 และวาระเพื่อทราบ เกี่ยวกับ กิจกรรมที่จะดำเนินการเดือน พ.ค. , มิ.ย. ,ก.ค. 61 ของงานประกันคุณภาพฯ/งานมาตรฐานและหลักสูตร/งานสหกิจศึกษา


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่