หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

0-5388-5900

โทรสาร

0-5388-5900


สรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา

องค์ประกอบที่ 1

ด้านประสิทธิภาพ

ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง

 

สำนักหอสมุดมีกระบวนการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี และดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตามกระบวนการจัดการความรู้ อีกทั้งยังมีคณะกรรมการคอยติดตามผล และวัดผลตามตัวชี้วัดโครงการจัดการความรู้ทุกไตรมาส 

  1. บุคลากรสำนักหอสมุดมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
  2. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักหอสมุด

-


จุดที่ควรพัฒนา

ไม่มี

-


ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

-

องค์ประกอบที่ 2

ด้านคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักหอสมุด

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5900 โทรสาร 0-5388-5900

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่