หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

0-5388-5900

โทรสาร

0-5388-5900

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ให้แก่นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามแผนการดำเนินงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (Pre-University) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและสังคมก่อนการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย  ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา พร้อมกันนี้ทางสำนักหอสมุดได้นำนักศึกษาทัวร์เยี่ยมชมบริการและห้องต่างๆของสำนักห้องสมุดศูนย์แม่ริมด้วย


วันที่ 23 มีนาคม 2565 สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ...สื่อสารอย่างไรให้ปัง ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM Meeting ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วิทยากรโดย อาจารย์วีรยุทธ สุภารส อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รูปแบบออนไลน์  กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และจากการฝึกปฏิบัติจริงและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน ดำเนินกิจกรรมโดยนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ และทีมงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


วันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักหอสมุด ดำเนินโครงการบริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านต้นรุง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียน ได้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพฤติกรรมการเข้าห้องสมุดให้เป็นลักษณะนิสัยแก่เยาวชน พัฒนาระดับความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักหอสมุดและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนต่อไป ในครั้งนี้สำนักหอสมุดได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนบ้านต้นรุง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยเข้าไปดำเนินการการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งห้องสมุด ปรับพื้นที่นั่งอ่าน จัดหมวดหมู่หนังสือ การลงรายการทรัพยากร การจัดชั้น การเก็บสถิติต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การจัดอบรมให้ครูและนักเรียนในการจัดการห้องสมุด รวมทั้งมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนด้วย


วันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยกรรมการตรวจประเมินจากชมรมห้องสมุดสีเขียว ภายใต้การดำเนินงานโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประเมินห้องสมุดสีเขียวในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุด ตามเกณฑ์ 8 หมวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2565 มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร พร้อมกับสอบถามข้อสงสัย และการนำชมพื้นที่ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวแบบออนไลน์  หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมิน และสรุปผลการตรวจประเมินพร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวแก่สำนักหอสมุด เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้สำนักหอสมุด ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และคณะกรรมการตรวจประเมินจะนำผลการตรวจประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว และเสนอต่อสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เพื่อพิจารณารับรองต่อไป


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักหอสมุด

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5900 โทรสาร 0-5388-5900

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่