หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

0-5388-5900

โทรสาร

0-5388-5900


ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
: บรรลุ
: ไม่บรรลุ
คะแนนประเมิน
1.1 แผนกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน5 8 ข้อ 5
1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน5 ( / 76)x100 = 0 4.27
1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ4.40 4.55 4.55
1.4 การจัดการความรู้ (KM)5 5 5
1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK)5 5 5
1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5 5 5
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1

4.80

2.10 สำนักหอสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย 5 5 5
2.11 ระดับความสำเร็จของการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 5 4 4
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2

4.50

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้
4.80

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักหอสมุด

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5900 โทรสาร 0-5388-5900

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่