หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

0-5388-5900

โทรสาร

0-5388-5900


ข้อมูลผลการดำเนินงาน

# องค์ประกอบ รายการตัวบ่งชี้ที่ ผลคะแนน ผู้ดูแล การดำเนินการ
# องค์ประกอบ รายการตัวบ่งชี้ที่ ผลคะแนน ผู้ดูแล การดำเนินการ
1 องค์ประกอบที่ 1 1.1 แผนกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน รอกรรมการ อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ
2 องค์ประกอบที่ 1 1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน รอกรรมการ อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ
3 องค์ประกอบที่ 1 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอกรรมการ นางฐิติกา ปัญญาดี / นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก
4 องค์ประกอบที่ 1 1.4 การจัดการความรู้ (KM) รอกรรมการ นางสาวนภพรรณ รุ่งทองคำกุล
5 องค์ประกอบที่ 1 1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK) รอกรรมการ นางเสาวนีย์ สุริยะเจริญ
6 องค์ประกอบที่ 1 1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รอกรรมการ นายจำรัส อุทธา
7 องค์ประกอบที่ 2 2.10 สำนักหอสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย รอกรรมการ นางฐิติกา ปัญญาดี
8 องค์ประกอบที่ 2 2.11 ระดับความสำเร็จของการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ รอกรรมการ อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักหอสมุด

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5900 โทรสาร 0-5388-5900

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่