หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

0-5388-5900

โทรสาร

0-5388-5900

สำนักหอสมุด ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ


วันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยกรรมการตรวจประเมินจากชมรมห้องสมุดสีเขียว ภายใต้การดำเนินงานโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี  กรรมการชมรมห้องสมุดสีเขียว (ประชาสัมพันธ์) บรรณารักษ์ชำนาญการ กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวมณทิพย์ จันทร์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ กรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (ตรวจประเมิน) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นฝ่ายตรวจประเมิน

การประเมินห้องสมุดสีเขียวในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุด ตามเกณฑ์ 8 หมวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2565 มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร พร้อมกับสอบถามข้อสงสัย และการนำชมพื้นที่ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวแบบออนไลน์  หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมิน และสรุปผลการตรวจประเมินพร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวแก่สำนักหอสมุด เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้สำนักหอสมุด ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และคณะกรรมการตรวจประเมินจะนำผลการตรวจประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว และเสนอต่อสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เพื่อพิจารณารับรองต่อไป


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักหอสมุด

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5900 โทรสาร 0-5388-5900

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่