หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

0-5388-5900

โทรสาร

0-5388-5900

สำนักหอสมุดดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น


วันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักหอสมุด ดำเนินโครงการบริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านต้นรุง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียน ได้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพฤติกรรมการเข้าห้องสมุดให้เป็นลักษณะนิสัยแก่เยาวชน พัฒนาระดับความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักหอสมุดและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนต่อไป

ในครั้งนี้สำนักหอสมุดได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนบ้านต้นรุง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยเข้าไปดำเนินการการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งห้องสมุด ปรับพื้นที่นั่งอ่าน จัดหมวดหมู่หนังสือ การลงรายการทรัพยากร การจัดชั้น การเก็บสถิติต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การจัดอบรมให้ครูและนักเรียนในการจัดการห้องสมุด รวมทั้งมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนด้วย


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักหอสมุด

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5900 โทรสาร 0-5388-5900

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่