หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

0-5388-5900

โทรสาร

0-5388-5900

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ...สื่อสารอย่างไรให้ปัง


วันที่ 23 มีนาคม 2565 สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ...สื่อสารอย่างไรให้ปัง ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM Meeting ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วิทยากรโดย อาจารย์วีรยุทธ สุภารส อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รูปแบบออนไลน์  กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และจากการฝึกปฏิบัติจริงและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน ดำเนินกิจกรรมโดยนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ และทีมงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีประมาณ 2563

สำนักหอสมุด

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5900 โทรสาร 0-5388-5900

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่