หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

0-5388-5900

โทรสาร

0-5388-5900

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทำกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ห้องสมุดโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561


สำนักหอสมุดจัดให้การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) โดยนางสาวฐิติกา อาษากิจ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.เรืองวิทย์ นนทภา และคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษารายวิชา Information Technology for Leaming วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อการอบรมหลักสูตรการใช้ห้องสมุด เรื่อง “การแนะนำการใช้ห้องสมุดและการใช้งานระบบสืบค้น OPAC”


สำนักหอสมุดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2018 วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ในงานพบกับร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากมาย กว่า 44 ร้านค้า พร้อมกับนักเขียน คุณชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ นามปากกา “ปราปต์” เจ้าของผลงาน “กาหลมหรทึก” และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย


ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

สำนักหอสมุด

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5900 โทรสาร 0-5388-5900

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่